Daniel Takács a jeho útek od debaty

Dokumentárny film o nutnosti rozlišovať názor od vedomosti.
Usporiadaním Zla do perfektného poriadku – do sofistikovaných perfektných systémov – Satan vytvára zdania, ilúzie, bludy, klamy a fantazmagórie . Tieto, potom vytvoria – názor, že absolútne zlo je absolútne dobro.
Preto je tak dôležité držať sa Platónovho ostrého rozlišovania medzi Vedomosťou, ktorá je spoľahlivá (neomylná) a Názorom, ktorý nie je spoľahlivý (je omylný).
Názor pochádza z meniaceho (posúvajúceho) sa sveta zdania ( pocitov, citov, dojmov, senzácii, rozruchov, vzrušení a vnímaní), ale Vedomosť , pochádza zo sveta večných (nadčasových) Foriem – Ideí, Archetypov,Vzorov ( „to ti esti“ – to čo je ).
To ti esti – to čo je – to je PRAVDA, to čo sa len zdá že JE, ale v skutku NIE JE – to je OMYL, KLAM, LOŽ A FANTAZMAGÓRIA .
__________________________
Bolo by dobré, keby ste si preštudovali celého Platóna a Aristotela, alebo aspoň Platónovu knihu : Republika- tam sú tieto koncepcie objasnené príkladmi metafory slnka, rozdelenej priamky a alegóriou jaskyne.
http://www.rudovasky.com