Exekútorka, čo sa sama zexekuovala. Ako sa správajú na exekútorskom úrade k občanom.

Na základe splnomocnenia sme dňa 3.2. a 4.2.2014 sme navštívili exekútorský úrad Mgr. Marcely Zummerovej v Michalovciach, ktoré nám udelil povinný (dlžník) z Bratislavy. Videli sme tam zastrašovanie, vyhrážky a porušovanie základných ľudských práv občana.! „Vypadnite“ – vrieskala zamestnankyňa úradu na GINN a fanúšikov. „Nebola som u kaderníka – netočte ma!!!“ – pokračovala.A prišli aj záhadné osoby, ktore si tykali a tľapkali po pleci s privolanou zásahovou jednotkou policie… Pán premiér Fico – spravte už poriadky v justícii…. Ešte je čas to napraviť…. ?
———–
Ďakujeme, že sledujete a podporujete GINN. http://www.ginn.pro/podpora
Venujte 2% z daní združeniu GINN http://www.ginn.pro/a/2percenta-2013
———–
Súdny exekútor v Exekútorskom úrade vykonáva exekučnú činnosť v zmysle zákona č. 233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti Exekučný poriadok. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a na ďalšiu činnosť podľa Exekučného poriadku. Exekučnú činnosť vykonáva nestranne a nezávisle a v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa.
Účastníkmi exekučného konania sú: 1) oprávnený (veriteľ), povinný (dlžník)
———–
Činnosť exekútorov riadi a dozerá Slovenská komora exekútorov.
Etický kódex súdneho exekútora:
Dôvera, ktorú exekútorovi preukazuje štát i verejnosť, musí byť vyvážená nielen vysokou odbornou spôsobilosťou, dôsledným uplatňovaním a zachovávaním práva, rešpektovaním, dodržiavaním a zachovávaním práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb pri vykonávaní exekučnej a ďalšej činnosti, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.
Vzťah exekútora k účastníkom konania, ako aj tretím osobám, musí byť korektný, založený na úcte človeka k človeku, s rešpektovaním a zachovávaním jeho práv.
Exekútor by mal mať vždy na zreteli, že reprezentuje nielen seba, ale aj exekútorský stav a podiela sa na obraze, ktorý si o ňom spoločnosť vytvorí. Životný štýl je exekútor povinný prispôsobiť vážnosti úradu, ktorého je nositeľom, snaží sa o zachovávanie dôstojnosti celým svojim vzhľadom a vystupovaním na verejnosti, svojimi vyjadreniami a postojmi.
Exekútor je povinný oboznámiť s obsahom etického kódexu svojich zamestnancov. Doklad o tomto oboznámení je súčasťou osobného spisového materiálu zamestnanca.
Súdny exekútor sa nesmie vzdať nároku na náhradu odmeny za exekučnú a inú činnosť, ani náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času.
Veriteľ si môže exekútora „vybrať“… A tak sa neraz stáva, že u dlžníka z Bratislavy vykonáva exekúciu exekútor z Michaloviec a naopak. Trovy / náklady exekúcie sa týmto predražujú.
Exekučný poriadok: § 205 Nazeranie do spisov ods. 1: 1) Oprávnené orgány a osoby (§ 206) môžu nazerať do spisov, ktoré nie sú uložené v exekútorskom archíve, a robiť si z nich výpisy výlučne v kancelárii exekútora pod jeho dohľadom alebo pod dohľadom ním povereného zamestnanca. O nazretí do spisu sa v spise urobí záznam.Oprávnené osoby sú účastníci exekučného konania, ich právni nástupcovia, nástupcovia týchto osôb a znalec, ak ho príslušný orgán uvedený v odseku 1 za znalca ustanovil a uložil mu povinnosť nazrieť do spisu.
Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný najmenej štyri pracovné dni v týždni v obvyklých úradných hodinách aspoň štyri hodiny denne.
Počas úradných hodín je exekútor povinný zabezpečiť, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podania a prijímať veci alebo peniaze zložené účastníkom konania do úschovy alebo na účel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadiť v sídle exekútorského úradu podateľňu. Podateľňa musí byť verejne prístupná každý pracovný deň v týždni v obvyklých úradných hodinách. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí.
——-
GINN pravidelne zverejňuje pozvánky na rôzne akcie na štátnych úradoch. Je to zaujímavá náučná pomôcka pre študentov, aktivistov, novinárov, občanov či politikov.
——-
Vojna, čo bujujeme nie je proti moci a princípom. Je proti chaosu a beznádeji. Horšia ako smrť tela je smrť nádeje, smrť snov… Proti tomuto ohrozeniu sa nikdy nesmieme vzdať.
———–
Účinkovali: Kereštánová, Martin Daňo, polícia, Policajt č. 218610 Ján Michajlo, Marcela Zummerová, Peter Jakubčák, Viliam Brandis, Lukáš Kirica, Miroslav Baňas, Peter Velidgan
———-
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2014