Ministerstvo vnútra: Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity

Ministerstvo vnútra: Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity


Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) zodpovedá za časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Ten prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponuje finančnými prostriedkami v hodnote 450 miliónov eur.