Oprav dům po babičce aneb Zatoulaná prorodinná politika |

Oprav dům po babičce aneb Zatoulaná prorodinná politika |

Ten sice vyhlásilo a připravilo MŽP, ale administruje ho Státní fond životního prostředí. Ti pro žadatele připravili instrukce pro podávání žádostí s názvem  Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Rodinné domy, který v případě zájmu doporučujeme na prostudování, stejně jako další tipy pro žádosti. Pro rodinné domy by program měl běžet od 26. září 2023, přičemž na realizaci projektu pak mají úspěšní žadatelé dva roky.

Ale pozor, stát již jeden program na podporu bydlení šetrného k životnímu prostředí má, a to Nová zelená úsporám. Nový program ten stávající doplňuje a rozšiřuje, a právě proto jsou z něj vyloučeny stavby, které od roku 2013 již podporu obdržely.

A kdo tedy na „babiččinu“ dotaci dosáhne? Žadatelem musí být ekonomicky aktivní osoba, která je vlastníkem nemovitosti. Vyloučeny jsou ty nemovitosti, k nimž žadatel nemá plnou dispozici k nakládaní (např. exekuce či insolvence), to se ale nevztahuje na zástavu z důvodu půjčky či hypotéky.  Žadatel musí mít v domě trvalý pobyt po celou dobu udržitelnosti, tedy 10 let od vydání rozhodnutí.

Podpora se poskytuje pro rodinný dům s rozlohou menší než 350 m2, který se nachází na území Česka. Za rodinný dům se v případě stávajících staveb považuje více typů nemovitostí. Může se jednat např. o stavbu pro bydlení s maximálně 3 bytovými jednotkami, obytné části zemědělských usedlostí splňující definici bytu, stavbu určenou pro rodinnou rekreaci (třeba právě ona chata po babičce) nebo vymezené bytové jednotky, které odpovídají řadovým rodinným domům.

Možná se teď ptáte, kolik vlastně můžete dostat. V rámci dotace je propláceno max. 50 % přímých realizačních výdajů. Pro realizovaná opatření je zároveň stanovena maximální výše podpory. Zajímavé je, že stát Vám v rámci financování zohlední i některé další faktory a přihodí tak zajímavý bonus navíc. Takže například: pokud se nemovitost nachází v obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+, či Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory.

A teď, rodiny, pozor! Do programu se totiž zajímavým způsobem dostala i prorodinná politika – za každé nezaopatřené dítě je bonus 50 000 Kč, u dětí ve střídavé či společné péči je bonus poloviční. Pro financování je možné použít zvýhodněný úvěr, jež od roku 2024 začnou nabízet stavební spořitelny a banky, u úvěru lze uplatnit bonus na dítě, pokud se narodí do roku 2030. Pro kombinaci a uplatnění bonusů jsou různá pravidla, tak si je nezapomeňte prostudovat.

Pokud Vás zajímá, jak má vlastně program přispět k ochraně životního prostředí, pojďme se podívat, na co se dotační podpora konkrétně uděluje. Dělí se na 3 oblasti: zateplenízdroje energieadaptační a mitigační opatření.  Maximální výše podpory u zateplení je 1 000 000 Kč, je určena podpora na m2 pro jednotlivé typy konstrukce, podpořeno je i vypracování posudku. Dotaci na výměnu zdroje energie lze využít v kombinaci s podporou zateplení a maximální výše příspěvku se liší podle nového zdroje energie. Lze zvlášť podpořit přípravu teplé vody, fotovoltaiku, systém řízení větrání a systém využití tepla z odpadní vody. Mezi podporovaná adaptační a mitigační opatření patří zelená střecha, systémy hospodaření s dešťovou vodou, systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody (tzv. dešťovka), a také ekomobilita (podpora na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily).

Samozřejmě, nepůjde to bez papírování. Povinnou součástí projektů jsou odborné posudky pro požadovaný rozsah rekonstrukce. Po ukončení prací je potřeba doložit např. závěrečnou zprávu odborného technického dozoru, zprávu o instalaci zařízení/realizaci opatření, nebo také fotodokumentaci prováděných opatření. Proplácí se pouze přímé, doložené realizační výdaje, tedy takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací opatření. Tohle si dobře nastudujte.

A jak konkrétně žádat o podporu? Žádost se podává elektronicky prostřednictvím systému AIS Státního fondu pro životní prostředí, který je dostupný z webových stránek programu. Podpora může být poskytovaná zpětně formou dotace u žádostí podaných po realizaci opatření nebo předem formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Bude tento program nebo i celý Green Deal skutečně fungovat? Povede se našemu životnímu prostředí díky tomu lépe? Nevíme. Ale když už je to schválené, a dokonce se myslelo i na rodiny, tak by byla škoda to nevyužít.
Loading…