Pochybný a nenaplněný význam Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH)

Pochybný a nenaplněný význam Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH)

Šéf CTHH – Benedikt Vangeli

26.7.2017 Agentura EXANPRO
Specifické hodnocení (13023)

Vznik „Centra proti terorismu a hybridním hrozbám“ (CTHH) byl všude prezentován především v souvislosti s bojem proti zahraničním i domácím dezinformacím a proti propagandě vedené zejména na internetu. Centrum by mělo zjištěné dezinformace vyvracet a provádět jakousi osvětu směrem k veřejnosti. Toto odůvodnění by mohlo vypadat bohulibě, pokud by CTHH spravedlivě pokrývalo skutečné a vážné dezinformace ze všech směrů. 


Avšak po jeho více než půlročním působení lze pravdivě konstatovat, že se CTHH soustřeďuje jen na negativní hodnocení a komentování těch informací a prohlášení, jež nepodporují nastavený západní politický trend, a naopak pozitivně vyzdvihuje ty informace, které odsuzují a kritizují ruskou politiku. Centrum tak vůbec nepostihuje ty dezinformace, jež šíří český vládní kabinet, vlády západních zemí, funkcionáři NATO a pracovníci sdělovacích prostředků v čele s veřejnoprávní Českou televizí (konkrétní příklady dále v textu).

CTHH je nižší státní orgán a jako takový je závislý na státní moci. A česká státní moc je závislá na politickém trendu Západu, což dokazuje právě šířením dezinformací nebo zamlčováním faktů podle potřeb západních mocností. Kruh se uzavírá opět u CTHH, které jako státní prvek nemůže zasahovat do státních dezinformací a ponechává vládě a státem řízeným médiím jakousi „dezinformační svobodu“, čímž vlastně nebojuje spravedlivě proti dezinformacím a propagandě obecně, nýbrž velmi selektivně podle zájmů a potřeb Západu, potažmo podle zájmů a potřeb vedoucích mocností Severoatlantické aliance a Evropské unie. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám je tak pouhým nástrojem nastavené politické moci a nikoli odborným hájitelem a šiřitelem pravdy.

 

K významným státním dezinformacím patří úmyslně zkreslená interpretace článku 5 Severoatlantické smlouvy, podle jehož znění není žádná členská země vázána povinností poskytnout vojenskou pomoc jiné napadené členské zemi (podrobněji viz dokument 11002 „Členství v NATO neposkytuje bezpečnostní záruky“). Avšak i přesto je neustále šířena dezinformace o tom, že článek 5 představuje jakousi „kolektivní obranu“ v duchu „jeden za všechny a všichni za jednoho“. Z české strany tuto dezinformaci šíří například ministr obrany Martin Stropnický, předseda Vojenského výboru NATO armádní generál Petr Pavel a moderátor České televize Václav Moravec (více viz produkt 13022 „Smyšlenky o NATO a úloze USA se stávají sebevražedným fetišem“). Česká televize tuto dezinformaci šíří opakovaně: například 9. června 2017 hovořil moderátor David Borek v pořadu „Události, komentáře“ o tom, že článek 5 je základním pilířem společné obrany, což ale z obsahu článku vůbec nevyplývá. CTHH však k této mnohonásobné dezinformaci mlčí, čímž se diskredituje před veřejností. Avšak diskreditace se týká rovněž nadřízených prvků příslušného centra, tedy Ministerstva vnitra ČR a české vlády.

Eva Romancovová, manželka „politologa“ – manipulátora, vedpocí post v CTHH MV ČR před časem vzdala

K závažné státní manipulaci a zamlčování faktů patří vystupování premiéra Bohuslava Sobotky, jenž opakovaně prohlašuje, že zrušení či zmírnění sankcí proti Rusku je podmíněno naplněním minské dohody. Podobně hovoří mnoho dalších českých i zahraničních politiků. Jenže vždy zapomínají doplnit důležitý fakt, že druhou minskou dohodu (tzv. Minsk II.) neplní od samého počátku především ukrajinská vláda se svými západními „spojenci“. Jeden bod této dohody se totiž týká stažení všech zahraničních vojáků (jednotek), zbraní a nájemných vojáků (vojenských kontraktorů) z celého území Ukrajiny. Účinnost dohoda nabyla 15. února 2015 a její platnost stále trvá, přičemž zejména Američané a Britové měli odsunout svůj personál z ukrajinského území. To se však ani na chvíli nestalo a Američané tak působí na Ukrajině trvale od jara 2014 (rotování personálu v různém početním složení a různé odbornosti). Proč jsou tedy zamlčována tato fakta a hovoří se o porušování dohody jen ze strany Ruské federace? Proč politici účelovou manipulací odůvodňují prodlužování sankcí proti Rusku? A co na to státní CTHH? (více o zamlčovaném faktu viz produkt 11042 „Minskou dohodu neplní jak Rusko, tak Západ v čele s USA“).

Navíc v dubnu 2015 byl na Ukrajině zahájen společný americko-ukrajinský výcvik, což mělo být označeno za vážné porušení „druhé minské dohody“. Obzvlášť tragické bylo datum slavnostního zahájení výcviku, kterého se zúčastnil také upřednostňovaný útvar Azov Národní gardy Ukrajiny, jehož příslušníci jsou nechvalně proslulí svými sklony k fašismu. Ve smyslu nacistické propagandy byl výcvik slavnostně zahájen dne 20. dubna, což je den, kdy se narodil Adolf Hitler (blíže viz produkt 11043 „Západ oficiálně podporuje ukrajinský fašismus a neonacismus„). To ale nikdo z českých politiků nekomentoval a vyhnula se tomu i Česká televize, která ve svých příspěvcích ze dne 21. dubna raději ani neuvedla přesné datum zahájení výcviku (jen bylo stroze konstatováno, že začal výcvik…).

Zvláštní kategorií jsou státní dezinformace a manipulace v oblasti nelegální migrace a ruského narušování všech možných voleb v Evropě a Americe. Tyto záležitosti jsou rozpracovány interně (viz možnost výběru tématu z Přehledu zájmových témat). Údajné vměšování do amerických voleb bylo předmětem těchto produktů:

Pokud se jedná o nelegální migraci, tak při oznámení na webu České televize o zahájení provozu CTHH nastalo zajímavé propojení mezi informační manipulací ze strany ČT a naprostým mlčením příslušného centra, které tak od počátku prokázalo, že Česká televize má v oblasti manipulace a šíření dezinformací „státní imunitu“. Ve svém článku nazvaném „Centrum proti dezinformacím začíná fungovat. Odborníci to vítají, Zeman mluví o cenzuře“ odkazují pracovníci ČT na „hoaxy o uprchlích“, aby tak snad ukázali důležitost vzniku a působení CTHH. Pod odkazem se skrývá článek „Uprchlíci a hoaxy: Podívejte se na 10 nejčastějších mýtů o uprchlících“. Z větší části se však jedná o manipulaci, které se budeme věnovat v samostatném produktu. Jako upoutávku můžeme uvést závěr agentury EXANPRO k údajnému mýtu či hoaxu, kterým je podle pracovníků ČT toto tvrzení: „Nejčastějším britským chlapeckým jménem je Muhammad“ (v článku ČT uvedeno jako hoax/mýtus pod číslem sedm). Závěr agentury EXANPRO ohledně jména zakladatele islámu, jehož českým ekvivalentem je Mohamed, je ten, že se skutečně jedná o nejčastější britské chlapecké jméno, a to již po dobu několika let. Objasnění s jasnými argumenty předložíme v příslušném produktu (připravujeme).

 

ZÁVĚR

Během více než půlročního působení mělo CTHH již dávno reagovat na spoustu závažných dezinformací a manipulací a potvrdit, že jeho prezentovaný účel vzniku je pravdivý (v prvním pořadí hned na svém počátku na článek ČT o hoaxech o „uprchlících“, jenž téměř ve všech svých deseti bodech skrývá manipulaci se snahou ovlivnit veřejné mínění). Ale nestalo se tak, čímž je možné hovořit o zákulisních úkolech tohoto centra. To ostatně vyplývá i ze zprávy Ministerstva vnitra ČR, podle níž bylo centrum budováno, aby detekovalo škodlivý vliv cizí moci, přičemž vedoucí činitelé určitě neměli na mysli západní mocnosti, které dezinformace rovněž šíří a manipulují s veřejným míněním.

Centrum by podle Ministerstva vnitra mělo kromě jiného řešit zneužívání shromažďovacího práva, posuny na extremistické scéně a přípravu strategické komunikace státu k veřejnosti. To jsou body dosti výmluvné. V dalším se ze stránek MV dozvídáme, že kvůli obavám z rizik plynoucích z ovlivnění voleb založilo CTHH po konzultacích se zpravodajskými službami expertní skupinu, která má prověřit všechny potenciální scénáře útoku na demokratický průběh voleb. Přitom údajně vycházejí ze zkušeností ze zahraničí. Otázkou je, jak chtějí docílit splnění tohoto cíle, když již několikrát selhali, čímž prokázali nízkou profesionalitu a předpojatost. Tady se spíše nabízí využití CTHH k ovlivnění volební kampaně a možná samotných voleb z jiné, a to z té požadované strany.

Politici a státní zaměstnanci by měli umět vyjádřit kvalifikovaný názor opřený o fakta. Měli by se umět vyjádřit k různým situacím, prohlášením cizích politiků a dalším informacím, a to bez toho, aby tak za ně činil uměle vytvořený prvek. Jenže politici právě naopak připravují celý řetěz center v boji proti dezinformacím, vždy jeden orgán na každém ministerstvu a případně na dalších státních institucích.

Půlroční působení Centra proti terorismu a hybridním hrozbám odhalilo, že se nejedná o boj za pravdu, nýbrž o boj za získání české veřejnosti pro politiku Západu, jež je představována jako ta jediná správná a poctivá. Avšak jaká je to politika, když se v rámci ní šíří dezinformace a manipuluje se s veřejným míněním? Jaké jsou skutečné cíle této politiky a jakou roli v ní hrají země bývalého socialistického bloku? Pokud státní systém jen účelově a pokrytecky hlásá, že svou činností hájí a podporuje pravdu, tak naopak svůj boj s veřejností o pravdu vždy prohrává. Vážný problém je ale v tom, že tato státní politika ohrožuje bezpečnost občanů a poškozuje ekonomiku vlastní země.

– – –

Související zpravodajské produkty:

 Zpravodajský produkt 13023
© 2017 Agentura EXANPRO