Predstieraná demokracia v parlamente?! Hlasuje sa na základe príkazu!

Ako sa hlasuje v parlamente? Na základe príkazov vedenia – je to v rozpore s ústavou. JUDr. Jana Laššáková (SMER-SD) je hanba Európy a potupa demokracie. Poslanci vládnej strany SMER-SD nehlasujú podľa svojho svedomia a presvedčenia, ale na základe príkazov, ktoré určujesmer palca poslankyne Jany Laššákovej. Keď dvihne palec hore – všetci poslanci za SMER-SD hlasujú za, ak skloní prst dole – smeráci hlasujú proti. Je to v zásadnom rozpore s princípmi demokracie a slobody. Ústava SR určuje základné práva občanov a výkon mandátu poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky.
————————–
Ústava Slovenskej republiky:
Čl. 72: Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným
orgánom Slovenskej republiky.
Čl. 73 : (1) Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri
roky. (2) Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho
svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
Čl. 75: (1) Na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodrţiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do ţivota.“
Čl. 78: (1) Za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch nemoţno poslanca stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu.
————————–
Ako príklad uvádzame text o predstieranej demokracii, ktorý adresoval občan Jozof Varga vláde v roku 2013: „Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia aká je aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín, vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou,čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu.“
————————–
Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.
Ján Pavol II., teológ, básnik, filozof.,* 1920 – † 2005
————————–
Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.
Albert Einstein (* 1879 — † 1955) bol nemecko-americký teoretický fyzik, najvýznamnejší vedec 20. storočia
————————-
Účinkovali: Jana Laššáková (Lašáková), Alojz Hlina, Renáta Zmajkovičová, Pavol Paška
————————–
Produkcia: GINN, Martin Daňo, 2014
GINN • Martin DAŇO © 2014,
Global Investigative News Network