Tajní spolupracovníci ŠTB existujú a sú medzi nami!

Reportéri GINN navštívili 27.1.2014 bádateľňu Ústavu pamäti národa na Miletičovej ulici v Bratislave, aby nahliadli do spisov spolupracovníkov ŠTB. Prístup sme dostali až po takmer mesiaci a to sme ešte vopred museli ohlásiť aj typ mobilného telefónu s ktorým tam vstúpime a ktorým budeme fotografovať. GINN sa pokúša rekonštruovať historické fakty a hľadá osoby, ktoré spolupracovali s komunistickou ŠTB a vúčasnosti, teda po roku 1989, sa naďalej podieľajú na riadení štátu.
—————–
Ďakujeme, že sledujete a podporujete GINN. http://www.ginn.pro/podpora
—————–
Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. Thomas Mann, nemecký spisovateľ, esejista Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, * 1875 — † 1955
—————–
Úlohy ÚPN (§8 zákona č.553/2002 Z.z. o pamäti národa)
(1) Úlohy zverené ústavu štátom sú najmä:
*v ykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, hlavne analyzovať príčiny a spôsob straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných osôb na nich,
* sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní,
* zverejňovať údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania a ich činnosti, dávať podnety na trestné stíhanie zločinov a trestných činov podľa § 1; spolupracuje pritom s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,
* poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci,
* systematicky zhromažďovať a odborne dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody,
* spolupracovať s obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami, knižnicami, pamätníkmi odboja, pamätníkmi koncentračných a pracovných táborov, poskytovať im informácie, bádateľské možnosti a metodickú pomoc a propagovať ich činnosť,
* poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 – 1989 a o činoch a osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť publikácie, poriadať výstavy, semináre, odborné konferencie, diskusné fóra,
* propagovať myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu,
* rozhodovať o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja.
(2) V rámci svojej pôsobnosti určenej týmto zákonom je ústav oprávnený vydávať správne rozhodnutia a udeľovať pokuty za priestupky.
(3) Dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek štátu [§ 2 písm. f) a g)] vo vlastníctve ústavu sú nenahraditeľným svedectvom o historickom období, v ktorom vznikli, a preto ako dôležité pre uchovanie pamäti národa sú jeho kultúrnym dedičstvom.
——————
Produkcia a réžia: Martin Daňo
Účinkovali: Pete Mikle, Lenka Dale, Martin Daňo
Hudba: Hymna Slovenskej republiky
GINN.pro © 2014