Život si vyžaduje otvorených pastierov, nie „nemých psov“, hovorí francúzsky biskup Marc Aillet –

Život si vyžaduje otvorených pastierov, nie „nemých psov“, hovorí francúzsky biskup Marc Aillet –

12. februára 2024  


Krátke správy

Francúzsky biskup Marc Aillet, známy svojou ortodoxiou a pozitívnym prístupom ku katolíckej tradícii, ocenil tradičných biskupov vo svete za ich príklady otvorenosti a odvahy, s akou sa postavili voči bludom, ktoré sú prejavom hlbokej krízy v Cirkvi. Táto kríza pripomína veľkú apostázu, o ktorej sa často hovorí vo Svätom písme a v katolíckej Tradícii a ktorá vyvrcholí dočasnou supremáciou Antikrista.

Francúzsky biskup Marc Aillet
zdroj: snímka obrazovky/youtube.com

V rozhovore pre National Catholic Register biskup Marc Aillet z diecézy Bayonne, Oloron a Lescar v juhozápadnom Francúzsku povedal, že dnes „je ohrozená samotná pravda a s ňou aj celé ľudstvo. V dnešnej modernej Cirkvi znejú hlasy, ktoré sú v rozpore s jej dlhodobým učením a zjavenou Pravdou.

Biskup Marc Aillet požaduje, aby sa biskupi prejavili ako skutoční pastieri duší a nemlčali len z dôvodov pochybnej poslušnosti. Aillet chváli tradičných biskupov vo svete, ktorí pozdvihli svoj hlas na obranu posvätnosti života či katolíckej morálky.

Keď som prišiel do USA, zistil som, že mnohé farnosti konajú špeciálne bohoslužby venované ochrane života pred narodením, boju proti eutanázii či posilneniu katolíckej morálky. Na týchto pochodoch sa zúčastňujú aj mnohí americkí biskupi, ktorí nie sú „poslušnými nemými psami“, ale pozdvihli svoj hlas a vyjadrili svoj názor v najlepších tradíciách Kristovho učenia. Dúfam, že aj vo Francúzsku začnú pribúdať biskupi, ktorí dokážu povedať svoje nie modernistickým bludom a začnú štekať hlasnejšie,“ uviedol biskup Aillet.

Francúzsky biskup reaguje na súčasnú krízu v katolíckej Cirkvi aj svojou knihou „Le temps des saints“ (Čas svätých). Tvrdí v nej, že jednota v rámci cirkevnej hierarchie musí byť „založená na Kréde, morálke a Tradícii“. Po vydaní dokumentu Fiducia supplicans, biskup Aillet, v diecéznom pokyne vydanom 29. decembra, zakázal svojim kňazom požehnávať homosexuálne páry a páry v nelegitímnych – neregulárnych zväzkoch. Požehnávať v jeho diecéze je možné jednotlivca za predpokladu, že sa chce obrátiť a prispôsobiť svoj život Božej vôli.

Francúzsky biskup Aillet uviedol, že „kríza sexuálneho zneužívania, s ktorou sa Cirkev stále potýka, je znakom hlbokej straty viery na niekdajšom kresťanskom Západe. Kríza sexuálneho zneužívania bola istým spôsobom špičkou ľadovca krízy Cirkvi a ešte hlbšie recesie viery, ktorú Ratzinger prorocky analyzoval už v roku 1969.

V súvislosti s masovým odpadnutím od kresťanskej viery na Západe a prejavmi krutého prenasledovania a lynčovania kresťanov vo svete biskup Aillet uviedol, že je potrebné správne zhodnotiť súčasnú dobu, v ktorej sa Cirkev nachádza. Podľa jeho slov „je chybou, ak sa v Cirkvi presadzuje posadnutosť novými štrukturálnymi reformami za každú cenu, spochybňujú sa morálne hodnoty a akceptujú sa rôzne nové pravidlá, ktoré neboli definované ako pravdy viery. Kríza v Cirkvi a celkovo doba, v ktorej žijeme, pripomína dobu príchodu Antikrista.

„Katechizmus katolíckej Cirkvi nás učí, že Kristovmu návratu bude predchádzať príchod bezbožného človeka, Antikrista. Nevieme „dňa ani hodiny“, ale udalosti, ktoré dnes prežívame, musíme bezpodmienečne začleniť do kresťanskej vízie dejín, ktorá sa nezaobíde bez tejto perspektívy Kristovho návratu, toto musí byť kľúčom k nášmu porozumeniu,“ uviedol ďalej francúzsky biskup.

Biskup Aillet tiež vyzval na potrebnú liturgickú zdržanlivosť a uviedol, že je potrebné sa zamerať na oboznamovanie veriacich s „pokladom liturgie a nie na konfrontáciu v podobe pochybných zákazov“. Francúzsky biskup zastáva názor, že konštitúcia Sacrosanctum Concilium II. vatikánskeho koncilu považuje obe liturgické formy slávenia svätej omše za rovnako hodnotné a významné (Novus ordo missae i tradičný rítus Pia V.) a bolo by oveľa lepšie vzdelávať veriacich, než ich frustrovať neuváženými zákazmi slávenia tridentskej svätej omše. Biskup Aillet je presvedčený, že mladí nemajú problém so slávením svätej omše Pavla VI., ak je zbožne a dobre slávená. Nemá zmysel ich zaťažovať teologickými stretmi a rozpormi ohľadom liturgie, ktoré boli silné počas II. vatikánskeho koncilu a ktoré už nie sú podľa jeho slov dnes až tak relevantné.

Biskup Aillet vo svojej vlastnej diecéze zachoval slávenie tridentskej latinskej omše aj po zverejnení obmedzení Traditionis custodes z roku 2021, ktorého autorom je pápež František. Biskup Aillet, ako aj kňazi jeho diecézy sa (naďalej) riadia podľa dokumentu Summorum pontificum pápeža Benedikta XVI. z roku 2007, vďaka ktorému bolo rozšírené a potvrdené „povolenie“ slávenia tridentskej svätej omše (slávenie tradičnej sv. omše nebolo nikdy zakázané, bolo však potláčané, a vďaka dokumentu Summorum pontificum došlo k nárastu slávení na celom svete). To, že pápež František chce obmedziť používanie tradičnej tridentskej latinskej omše a koná tak vlastne proti rozhodnutiu pápeža Benedikta XVI., je zbytočným prejavom zbytočného voluntarizmu.

Francúzsky biskup Aillet tiež kritizoval odmietanie niektorými teológmi základných právd o ľudskej prirodzenosti, čo sa prejavilo v náraste potratov, zvrátených zväzkov osôb rovnakého pohlavia ako aj na rozšírení transrodovej ideológie.

Je povinnosťou biskupov a kňazov hovoriť pravdu o Bohu a človeku. Je to nevyhnutné, pretože inak sa tejto antropologickej krízy, ktorú prežívame, nezbavíme. Musíme hovoriť pravdu bez strachu, že niekoho šokujeme, že si spravíme nepriateľov, že niekoho urazíme. Naše slová musia preniknúť do svedomia ľudí, to tej intímnej svätyne, kde je počuť Boží hlas.“

BK

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – snímka obrazovky/youtube.com

PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 €
10 €
20 €
50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)